top of page

Acerca de

Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Alle contracten die tot stand komen tussen Energie Neutraal Wonen  en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van Energie Neutraal Wonen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

 

1.2 Alle contracten

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1 De door Energie Neutraal Wonen gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders aangegeven door Energie Neutraal Wonen.

 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan Energie Neutraal Wonen. Na aanvaarding van de offerte door de klant, gaat de verantwoordelijke langs bij de klant voor een controle van de offerte en de geplande werkzaamheden.

Indien bij deze technische controle blijkt dat bepaalde werkzaamheden niet of bijkomend uitgevoerd moeten worden om de werken conform de regels van de kunst te kunnen voltooien, dan kan de verantwoordelijke de goedgekeurde offerte in overeenstemming hiermee aanpassen. Indien dit in een meerkost resulteert van meer dan 5 % van het offertebedrag, dan heeft de klant het recht om kosteloos de aan Energie Neutraal Wonen gegunde werken, te annuleren.

2.3 Indien de klant bestellingen telefonisch of mondeling plaatst, geldt de overeenkomst als gesloten wanneer

de klant van Energie Neutraal Wonen een opdrachtbevestiging ontvangt en geen bezwaar aantekent binnen de 2 werkdagen. De door Energie Neutraal Wonen overgemaakte opdrachtbevestiging bevat de volledige overeenkomst tussen partijen.

 

2.4 De in een offerte of prijsbestek

opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 50,00 EUR excl. BTW/uur en aan kostprijs van de gebruikte materialen.
 

Artikel 3. Opslag van klantgegevens

Klantgegevens worden door Energie Neutraal Wonen overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen.
 

Artikel 4. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn indicatief en kunnen door Energie Neutraal Wonen worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Garantie

De door Energie Neutraal Wonen uitgevoerde en opgeleverde werken, vallen onder garantie bij Energie Neutraal Wonen. Behoudens afwijking hiervan in de offertes en prijsbestekken van Energie Neutraal Wonen

Deze garantie omvat de bijstand van Energie Neutraal wonen inclusief werkuren.

Alle verplaatsingen voor garanties meer dan 40km enkel worden aangerekend aan de klant aan 0,40cent/km EXCL BTW

 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

6.1 De klant dient tijdens de gehele duur van de werken te voorzien in:

- Stromend water;

- Elektriciteit;

- Permanente toegang tot de zekeringskast;

- Vrije en vlotte toegang tot de werf;

- Zuivere grond vrij van afval;

- Extra dakpannen zodat deze onmiddellijk vervangen kunnen worden in geval van beschadiging.

- Een plaats om materialen te stockeren;

 

 

6.2 Indien het noodzakelijk is dat Energie Neutraal Wonen de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan Energie Neutraal Wonen. Wordt deze toelating niet overgemaakt aan Energie Neutraal Wonen, dan geldt het vermoeden dat de klant het nodige heeft gedaan om de voormelde toestemming te bekomen, zodat Energie Neutraal Wonen op geen enkele

manier enige aansprakelijkheid draagt met betrekking tot eventuele geschillen hieromtrent.

 

Artikel 7. Aanvaarding

7.1 De klant zal er steeds voor zorgen dat bij de oplevering van de werken, het opleveringsdocument door hemzelf of een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. Energie Neutraal Wonen behoudt zich het recht voor de werken niet op te leveren, indien het opleveringsdocument niet wordt afgetekend voor ontvangst, waarbij dit geen afbreuk aan het recht van Energie Neutraal Wonen om haar slotfactuur op te stellen, dit in afwijking van artikel 10.1 van voorliggende algemene voorwaarden.

 

Bij niet-oplevering van de werken, verleent Energie Neutraal Wonen geen garantie aan de klant. 7.2 De klant dient de kwaliteit van de werken naar aanleiding van de oplevering van de werken te inspecteren en eventuele gebreken te melden op het opleveringsdocument. Energie Neutraal Wonen verbindt er zich toe om de terecht door de klant geformuleerde opmerkingen, binnen een redelijke termijn die in overleg met de klant bepaald wordt,

op te lossen.

 

Bij gebreke aan enige opmerkingen in het opleveringsdocument van Energie Neutraal Wonen, worden de opgeleverde werken geacht integraal aanvaard te zijn door de klant.

 

7.3 Eventuele verborgen gebreken die door de klant vastgesteld worden na oplevering van de werken, dienen binnen een termijn van een maand na vaststelling ervan, gemeld te worden aan Energie Neutraal Wonen.

Indien de klant Energie Neutraal Wonen niet tijdig op de hoogte stelt, worden de werken geacht aanvaard te zijn geweest door de klant, ook wat betreft deze verborgen gebreken.

 

Artikel 8. Schade veroorzaakt door derden

Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door Energie Neutraal Wonen worden verrekend in regie, indien dit door de klant uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt.

 

Artikel 9. Annulering

9.1 In geval van annulering van de bestelling door de klant, zal de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn van 20% van de totaal verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van Energie Neutraal Wonen grotere schade te bewijzen.

 

9.2 Annuleringen dienen

per aangetekend schrijven minstens 15 werkdagen voor de levering van de materialen, te worden gemeld aan Energie Neutraal Wonen. Annuleringen zijn enkel geldig mits voorafgaande betaling van het bedrag vermeld in punt 9.1., waarbij dit bedrag verrekend kan worden met het reeds door de klant betaalde voorschot. Bij laattijdige annulering, dan wel in geval van afwezigheid van (tijdige) betaling, zal Energie Neutraal Wonen  het recht hebben om naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst te eisen, of het verschuldigde bedrag, vermeld in punt 9.1, op te eisen.

 

Artikel 10. Factuurprijs en betaling

10.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van Energie Neutraal Wonen, betaalt de klant bij het plaatsen van de bestelling 20% van het totale bedrag, bij levering van de materialen 40 % en na oplevering van de werken het resterende saldo van 40 %.

 

De facturen van Energie Neutraal Wonen dienen betaald te worden binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij Energie Neutraal Wonen hiervan uitdrukkelijk afwijkt. 10.2 Bij niet(-tijdige) betaling begaat de klant een wanprestatie. Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op de gefactureerde bedragen.

 

 

10.3 Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met eenforfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR.

 

10.4 Bij niet betaling van de factuur behoudt Energie Neutraal Wonen het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat.

 

10.5 De klant kan geen enkel bedrag

inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

 

10.6 De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien Energie Neutraal Wonen door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Energie Neutraal Wonen zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan Energie Neutraal Wonen afhankelijk is.

 

11.3 Indien een overmachtssituatie als bedoeld

in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft Energie Neutraal Wonen bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Energie Neutraal Wonen zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

 

12.2 Energie Neutraal Wonen kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid, zowel wanneer zij op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op buitencontractuele basis wordt aangesproken.

 

12.3 In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Energie Neutraal Wonen beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.

 

12.4 De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de

organen, het leidinggevend personeel van Energie Neutraal Wonen of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van Energie Neutraal Wonen.

 

12.5 In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van Energie Neutraal Wonen zich tot de door Energie Neutraal Wonen gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van Energie Neutraal Wonen worden gevraagd.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van Energie Neutraal Wonen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen. Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf de oplevering van de werken.

 

 

 

Artikel 14. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van Energie Neutraal Wonen, binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan Energie Neutraal Wonen dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

 

Artikel 15. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van Energie Neutraal Wonen gevestigd is.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Energie Neutraal Wonen en de klant is het Belgische recht van toepassing.

 

Artikel 17. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan. Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.

bottom of page